Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a www.szivarvanyalom.hu / Szivárványálom webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatához.

Kérjük, tanulmányozza át figyelmesen a vásárlási feltételeinket, valamint az ehhez kapcsolódó Jogi nyilatkozatunkat. Kérdéseit, észrevételeit a [email protected] címre küldheti el.

 

 1. A Szolgáltató adatai

Üzemeltető neve: Dima-Papp Attila EV / ARTrends Media

Székhely: 6000 Kecskemét, Vágó u. 20. 2 em. 4. ajtó

Adószám: 55664172-1-23

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: MKB Nyrt.

Pénzforgalmi számla száma: 10300002-13155016-00014908

E-mail-cím: [email protected]

Weboldal címe: www.szivarvanyalom.hu

Szerződés nyelve: Magyar

 

 1. Az ÁSZF céljai, tartalma, elfogadása, közzététele

A Szivárványálom webáruház jelen Általános Szerződési Feltételei szabályozzák az internetes áruház szolgáltatásait, azok igénybevételének feltételeit, fontos tudnivalóit, lényeges körülményeit. Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az irányadók. A Webáruház szolgáltatásainak vásárló (továbbiakban: Vásárló) általi igénybevételének előfeltétele az ÁSZF elfogadása. Ha a Vásárló a szolgáltatásokat igénybe veszi, terméket rendel, szolgáltatást vásárol, ezek az ÁSZF elfogadásának minősülnek.

A Webáruházban található bármely Termék megvásárlására vonatkozó szerződés külön írásba foglalás nélkül, a termék végleges megrendelésének Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre. A szerződést Szolgáltató a megrendelési számon tartja nyilván. A szerződés nyelve magyar. A szerződés utólag hozzáférhető a megrendelési szám alapján, korlátlan ideig.

 

 1. Általános rendelkezések

A Szolgáltató elsősorban Magyarország területéről beérkező megrendeléseket fogadja el. A határon túli megrendelések esetén a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, és minden részletre kiterjedő írásos megállapodás esetén fogadja a Vásárló fél megrendelését. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Abban az esetben, ha a megrendelés véglegesítésére a megrendelés leadását követő 48 órán belül nem kerül sor, a Vásárló megrendelése a Szolgáltató rendszeréből törlésre kerül, a törlés miatt Szolgáltató a kárfelelősségét kizárja.

A megrendelések leadása a Szivárványálom internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.szivarvanyalom.hu weboldalon. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket Szolgáltató nem fogad el.

 

 1. A szolgálatás igénybevétele
 2. A megrendelhető termékeket a Webáruházban található valamennyi árucikk képezi. A termékek tulajdonságairól, a rendelés feltételéről a Vásárló a termékekhez tartozó oldalon informálódhat.
 3. A termék mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, amely tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítási és csomagolási díjat. Ez a díj külön tételként jelenik meg a visszaigazoláson és a számlán. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

III. A megrendelt termékek a teljes összeg megfizetéséig Szolgáltató tulajdonában maradnak.

 1. A szolgálató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

– Olyan technikai hiba esetén, amely nem teszi lehetővé, hogy a Vásárló csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, és rendelést adjon le.

– A Vásárló számítógépének/mobilkészülékének bármilyen szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért vagy az internet megszakadása miatti károkért.

–  A Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel, valamint vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetve Vásárlónak kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárold adatok védelméről.

 1. A webáruház megtekintése nincs előzetes regisztrációhoz kötve.
 2. Webáruházunkban csak regisztrált látogatók vásárolhatnak. A regisztráció során megadott személyes adatok alapbeállításként tárolódnak (pl. számlázás, szállítási cím stb.). Az alapbeállítás adatait bejelentkezés után az Adatmódosítás menüpontban változtathatja meg a Vásárló.

VII. A termékek kosárba helyezését követően átvételi és fizetési mód választható ki. A „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a Vásárló ajánlatot tesz, amellyel fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikus visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkat: a fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termék megnevezését és a darabszámot, valamint a vevő adatait.

VIII. Amennyiben a fent említett visszaigazolás nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötelezettség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.

 1. Kedvezmények
 2. Szolgáltató jogosult a Webáruházban kínált termékekre – beleértve a szállítási díjat is – akciókat, kedvezményeket meghirdetni.
 3. A Vásárló az akcióról, kedvezményekről a Webáruházban közzétett információk alapján tájékozódhat, az abban leírtak alapján jogosult a kedvezményre.

 

 1. Reklamáció
 2. A Vásárlónak jogában áll reklamációt megfogalmazni, ha a Szolgáltató hibás volt. Hibás teljesítésnek minősül, ha a kiszállított termék minőségileg hibás volt, vagy nem a Vásárló által megrendelt termék került kiszállításra, illetve, ha a megrendelés teljesítésével kapcsolatban a Vásárlónak egyéb észrevétele van.
 3. 2. A Vásárló a panaszát, reklamációját e-mail útján a Szolgáltató ügyfélszolgálata részére küldheti a hello(kukac)artrends.hu e-mail-címre.

III. Szolgáltató a reklamációban foglaltakat köteles kivizsgálni, annak eredményéről, intézkedéséről a Vásárlót e-mailen értesíteni a vásárlói reklamáció beérkezését követő 30 – harminc – munkanapon belül.

 

 1. Elállási jog

A Vásárló a vásárlást követő 14 (tizennégy) napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi a terméket.

Ha a Vásárló elállási jogával kíván élni, a szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikére a Szolgáltató részére. Ha postai úton érkezik a szándéknyilatkozat, a visszakereshetőség érdekében ajánlott küldeményként történjen a feladása.

A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak; (pl. szerzői dedikációval ellátott, névre szóló példányok)

 

Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről. (Ptk. 1:5. §)

 

Az elállási jog gyakorlásához a Vásárló felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozatot, amely azonban formai szempontból nem kötelező. (Elállási nyilatkozat formanyomtatvány)

 

Az elállás joghatásai

 

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük, beleértve a szállítási költséget is. (Kivételt képeznek azokat a többletköltségek, melyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az általunk kínált szállítási módoktól eltérő szállítási módot választott.)

A visszatérítés során a vásárlás során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Utóbbi alkalmazása során Vásárlót semmiféle többletköltség sem terheli.

A visszatérítést a termék(ek) visszaérkezését követően történik. Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, míg a Vásárló által visszaküldött terméke(ke)t nem kapta kézhez.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A vásárló köteles a terméket, a termékről kiállított számlát indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a visszaszállítás költségét – a vásárló viseli.

Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A vásárlástól való elállási joga mellett – annak korlátozása nélkül – lehetősége van arra, hogy bármilyen átvételi módon rendelt kiadványait kicserélje. Erre a kézbesítés napjától számított 8 (nyolc) munkanapon belül van lehetősége, amennyiben a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát megőrizte. Csere esetében a termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli.

Elállás, termékcsere esetén a Vásárló köteles a saját költségén a terméke(ke)t a jelen szerződés 1. pontjában feltüntetett székhelycímre (6000 Kecskemét, Vágó u. 20. 2 em. 4. ajtó) visszaküldeni.